UTRZYMANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU I CYFROWEJ KSIĄŻKI OBIEKTU c-KOB

Prowadź książkę obiektu budowlanego elektronicznie


Co to jest książka obiektu budowlanego (kob)?

Książka obiektu budowlanego jest dokumentem zawierającym najistotniejsze informacje związane z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego.

Co to jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego (w skrócie c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

W jakiej formie prowadzimy książkę?

Do 31 grudnia 2022 r. książkę mogliśmy prowadzić wyłącznie w postaci papierowej. Od stycznia 2023 r. książkę prowadzimy w postaci papierowej lub elektronicznej (w c-KOB).

Jakie informacje zawiera książka obiektu budowlanego?

W książce obiektu budowlanego umieszczamy:

  • Podstawowe informacje o rodzaju i funkcji obiektu,
  • Plan sytuacyjny (zob. art. 60k ust. 2 ustawy Prawo budowlane),
  • Dane właściciela lub zarządcy lub osób działających w ich imieniu,
  • Dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia książki.


Informacje szczegółowe:

  • o przeprowadzonych kontrolach (o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),
  • o ekspertyzach lub opiniach technicznych,
  • o przeglądach technicznych, konserwacji lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych,
  • dotyczące robót budowlanych wykonywanych po oddaniu obiektu do użytkowania,
  • o katastrofach budowlanych,
  • o decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej.

KONTROLE OBOWIĄZKOWE WYKONYWANE RAZ W ROKU

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących
podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

KONTROLE OBOWIĄZKOWE WYKONYWANE RAZ NA 5 LAT

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

KONTROLE OBOWIĄZKOWE WYKONYWANE DWA RAZY W ROKU

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

ZLEĆ zarządcy ZAŁOŻENIE
I PROWADzENIE KSIĄŻKI OBIEKTU